Kuijs, Joost Lievensz

Uit wiki

Joost Lievensz Kuijs is geboren rond 1592 te Delft als zoon van Lieven Gillisz Kuijs en Annetje Joosten. Hij overleed in 1673 en werd begraven op 4 Feb 1673 te Oudewater.

Joost Lievensz Kuijs was getrouwd met Dijgnom Gerritsd van Saene, met wie hij 8 kinderen had. Na haar dood in 1666 hertrouwde hij met Barber Ariënsd. Zij overleed vlak na haar man en werd begraven op 6 Mei 1673 te Oudewater.

Feiten

  • 9 Okt 1636 is een testament opgemaakt van Joost Lievensz Kuijs en Dingnom Gerrits. (bron: ONA Delft inv nr 1848 fol 267)
  • 19 Jan 1649 - Joost Lievensz Kuijs wordt genoemd als bieder op een huis ( Bron: ONA Delft inv nr 1960a fol 378 )
  • 15 Maart 1654 - Joost Lievensz Kuijs wordt genoemd als schuldeiser wegens geleverde kaas ( Bron: ONA Delft inv nr 1964a fol 370 )
  • 1654 - Joost kocht de plateelbakkerij aan het Oosteinde ( Het Hooge Huys) van Samual Pyreius van Berevelt en breidde zijn bezittingen uit met een huis met erf.
  • 1662 - Joost verkocht de plateelbakkerij aan Willem Cleffius
  • 23 Sep 1669 is er een notarieele akte opgesteld door Joost Lievensz Kuijs, zijn huisvrouw Barber Adriaans en Gerrit Joosten Kuijs. Dit wegens een enige geschillen o.a. omtrent de naletenschap van Joost Lievensz eerste huisvrouw. (bron: ONA Delft 1969d fol. 3a)
  • 23 Mei 1673 - testament wordt uitgevoerd

Testament 9 Oktober 1636

In den name ons heeren amen kennelick zij eenen ijgelicken dat inden jare nader geboorte ons heeren ende salich m[akke]rs Jesu Christij duijsent ses hondert sesendertich op den IXe October des voor middachs ontrent ten elfft uijren voor mij not[ari]s ende voor den onderges[chrev]en getuijgen gecomen ende gecomparreert zijn Joost Lievensz Kuijs schipper ende Dingnom Gerritsd[ochte]r sijne huystf[rouw]e mijn wonende int Suijteijnde binnen deser stadt, mijn not[ari]s seer wel bekent klouck ende gesont van lichame gaende ende staende met ons op der aerden, haer verstandt redenen ende memorie seer wel machtich sijnde ende volcomentl[ijk] gebruijckende soo opentl[ijk] scheen ende bleeck ende men anders niet ende conde bemercken. Te kennen gevende __ ende comende hier mede tot hare voorgenome dispositie verclaerden sij testateuren doen den anderen ende den eerst overlijdende den langstleven[de] ge tot sijne ofte haere eenige ende universeele erffgenaemen genomineert ende geinstitueert te hebben sulcx sij doen bij desen en alle de goederen actien ende credijten niet uijtgesondert t geenesulc de langstlevende eerstoverlijdende van hen d selve metter doot sal comen te ruijmen ende]naer te laten. Omme alle d selve goed[ere]n als van eygen t eeuwich ende erftelicke te be te behouden ende daermede doen als met sijn ofte hare andere vrije eygen goed[ere]n Onder expresse conditie dat soo sij de eerstover- lijden kint ofte kinderen compt naer te laten

dat de langstlevende van hen testateuren gehouden zal zijn uijt d selve kint ofte kinderen groot te maken ende onderhouden in eet en drincken cleeden reden tot dat d selve ten mondigen dagen ofte houwel[ijk] state gecomen sullen zijn ende d selve ondertusschen oock te laten leeren leesen ende schrijven ende den goet ambacht ofte hantwerck daer toe o[mm]e haer selven te genereren ende alsdoen de selve uijt te keeren wel hen allen eens d somme van een- hondert car[olus] gul[dens] ende soo eenige vande kint oft kinderen quame te overlijden de sonder descendenten naer te laten soo wil ende b[eg]eert de langstlevende eersstervende dat hare partie die sij in vers[egde] so[mm]e geerft soude mogen hebben sal comen op de eerststervende langstlevende van vers[egde] kint ofte kinderen ende t leste kint mede overlijden sonder descendenten naer te laten overlijden of de naeste vrinden ende erfferffgenamen ab intestato van 't selve kint ofte kinderen, dewelijk in alle t welcke d' vers[egde] kint kinderen ende -__ ende bij overlijden vande selve, derselver descendenten ende vrinden respectivel[ijk] bij desen genomineert ende geinstitueert ende gesubstitueert werden respective[lijk] bij desen tot mede erffge[namen] werden bij desen hebben voorts sij testateuren d een de anderen ende den eerstoverlijdende den langstlevende genomineert ende geinstitueert tot zijne ofte haere eenige ende universeelen erffgenaemen indyen d eerstoverlijdende alsvooren kint ofte kinderen kompt naer te laten genom gecommitteert ende gestelt tot voogt ofte voochdesse vande selve kint ofte kinderen sulcx sij doen bij desen, niet willende dat de weescamer deser stadt ofte andere daert sterffhuijs soude mogen vallen haeren eeniger wijse sullen hebben

te bemoeijen metten boedel ende goederen bij den eerstoverlijdende naer te laten, nochte mede niet met derselve kint kinderen ofte hare goed[ere]n tot dijen eijnde expressel[ijk] renuncieerende de keure vande weescamer deser stadt. ende autoriseerende mede de een den anderen tot dat dese zoo Alle 't welcke men consenteerende etc. Aldus verleden ten huijse mijns not[ari]s in presentie van Mr. Pieter vande Meulen ad[vocaa]t ende Govert van Wiel mijn not[ari]s clerq als getuijgen te desen versocht ten dage vers[egd].

P. van der Meulen

Wm. van Assendelft not[ari]s 1636

Yoost Lievensen

Dingnom Gerritsdr stelt x dit merck

Govert van dr Wiel 1636

Testament 23 Sep 1669

Op huijden den XXIIIen Septemb[er] XVIen negen ende sestich compareerde voor mij Johan van Ruiven openbaer not[ari]s bij den hove van holl[and] geadmitteert tot Delft residerende present den onderg[schrev]en getuijgen Joost Lievensz Kuijs ende Barber Ariens des selfts huijsvrouw ter eenre ende Gerrit Joosten Kuijs ter andere sijden ende verclaerden de voors[chreven] comp[aran]ten dat t eerts henen luijden twee eerste comp[aran]ten ofden laetste comp[aran]t waeren ontstaen diversche queste[?] ende geschillen die geschapen stonden verder iut te barsten ome alle t welcke voor te coomen verclaard de voors[chreven] comp[u]ten met ten anderen verdragen[?] te wesen in wegen als volcht namentl[ijk] eerst dat de verm[el]te Barber Ariens den eersten comp[aran]t Joost Lievensz Kuijs overleeden sijnde aende laetsten comp[aran]t Gerrit Joosten Kuijs sal laeten volgen alle soodanige goederen als gespecefeceert staen inden inventaris bij den comp[aran]t Joost Lievens Kuijs op den vrijen[?] _eg-est__[?] 1667 gedaen war bij ende bij hem geteickent uijt ge sondert alles aen silver ijser__ met de pendanten daer aen sijnde ende een testanent met silver beslagh beijden gebruick geweest bij den voorn[oemde] Joost Lievensz Kuijs eerste huijsvrou welcke beijde partijen bij de twee eerste comp[aran]ten aen laeststen comp[aran]t niet ten eersen sullen werden toegekomen ende laestel[ijk] dat den comp[aran]t Gerrit Joosten Kuijs aen twee eersen comp[aran]ten in gevolge van den contracte in dato den VIIen julij 1664 ende sij den eerste ende laetsten comp[aran]ten verleeden voor den not[aris] Frans van Hurck ende seckere getuijgen aen twee eerste comp[ara]ten gedu- rende het leven van eersten comp[aran]t maer langer niet alle drie maenden sal uit reicken de some van vijftich guld[en]s ende daer boven jaerl[ijks] ter huijfshuren[?] vijftech guld[en]s eens waer van het eerste vierendeel jaers verscheenen sal wesen Ien november 1669 ende soo voorts alle drie maenden daer aen volgende ende sal het eerste jaer geen [?] voors[cheven] huijshuer verscheenen weesen ten Meij 1670 verbinden partien contrasenten ter prestatie van t geene voors[chreven] is hunne persoonen ende goederen hebbende ende toecomende siebucterende[?] die als naer rechten ende __aen den hove van holl[and] mettecosten aengevende ende te vreden sijnde sij comp[aran]ten omme h[umm]e in den inhouden desen des wort ten costen van gebreekigen bij den hoven en radden in holl[and]te sullen laeten condemneren constitueren omme de voors[chreven] conde__- tie te versoucken ende daer inne te consenteren Maerten Vuren[?] Maerten Hemels, Pieter van Velde[?] ende Adriaen Maurits van Starre-velt alle procureurs voor den voors[chreven] hove te samen ende ijder van hen int bijsonder belovende onder verband als voor

te sullen approberen ende landeren alle __de wo __dr soo te samen als ijder van hen int bisonder int geene voors[chreven] sullen doen ende handelen niet jegenstaende naderlasten van voors[chreven] staet __eist__ ter presentie van Johan Bijlant ende Johan van Linschooten als getuijgen


IJoost Lievensen Kuis
dit merck O gestelt bij
Barber Ariens
Gerrijt Jooste Kuis
Grijetgen Kuijs

Johan Bijlandt

Johannes van Linschoten

Jan Ruiven nots pub

Bronnen