Lam, Hendrik Stevensz P33

Uit wiki

Volgens oud archief Schgen 144 had hij ook de herberg de Wildeman.

Biersteeker tot Schagen op de Biercade.

Koopt d.d huis ende erve en de bierstal staende en gelegen op de bierkaij op 20-12-1665

Is in 1671 in Hoorn in. b. met een erffenis.

Transporten

  • Hendrick Stevens ‟t Lam verkoopt aan Adriaen Cornelisz Lagesijt out schepen onser stede „een thuijn gelegen binnen onse stede op het Hoflaentje belent Hilbrant Cornelis ten suijden Melchior Cornelis ten noorden groot omtrent [ontbreekt] …‟ (Actum 30-12-1666) (Uit de contra-acte blijkt dat hij 550 gulden betaalt) (BRON: Schagen ora transport 5895)
  • Albert Cornelisz, herbergier woonende alhier in de Wildeman, verkoopt aan Hendrik Stevens ‟t Lam, biersteker alhier op de Biercade, „een huijs ende erve staende ende gelegen tot Scagen op de Plaets genaemt de Wildeman, belent Adriaen Smolders ten zuijden, Lijsbeth Adriaens in de Roode Leeuw ten noorden, ende de Plaets ten westen, mitsgaders de schuer ende erve staende ende gelegen besuijden agter aende voornoemde Wildeman, soodanig als de voornoemde verkooper d‟zelve van Corenlis Hendriksz van der Meers erven cumsuis heeft gecogt …‟ (prijs 2500 gulden) (Actum 28-07-1690) (BRON: Schagen ora transport 5898)

Links